Grindelhof 19 • 20146 Hamburg • Tel. +(0)40 41 35 26 02